Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) zapewnia możliwość osobie nieubezpieczonej zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 68 ww. ustawy.

Osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak każda inna osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego może stać się powodem ponoszenia wysokich kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w razie choroby lub konieczności uzyskania natychmiastowej pomocy lekarskiej.

1. Kto może zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia
Osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczenia mają możliwość zawarcia umowy
o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Do grupy tych osób można zaliczyć:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz nie podlegające ubezpieczeniu z tytułu członka rodziny;
 • pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym;
 • osoby zawieszające wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
 • osoby posiadające obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, jeżeli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • cudzoziemców przebywających na terytorium RP na postawie: wizy uprawniającej do podjęcia pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany;
 • cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium;
 • cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich studiujących i zamieszkujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz absolwentów, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż i nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskie lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • cudzoziemców - członków zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników - nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub posiadających status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę uzupełniającą albo korzystających z ochrony czasowej na jej terytorium;
 • osoby odbywające staż adaptacyjny;
 • osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • wolontariuszy zgłoszonych przez korzystającego do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie są oni objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

2. Jak ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia
W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, osoba zgłasza się do Oddziału Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania. W Oddziale wypełnia " wniosek
o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia" oraz oświadczenie zawierające informacje na temat jej statusu ubezpieczenia. Do wniosku załącza kopię dokumentu potwierdzającego ostatni okres ubezpieczenia (np. kopię druku ZUS ZWUA, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej, zaświadczenie od płatnika składek, świadectwo pracy, formularz E-104, itp.) oraz przedstawia dowód tożsamości. Dodatkowo w przypadku umów zawieranych przez osoby trzecie występujących w imieniu osoby ubezpieczającej się istnieje konieczność przedstawienia pełnomocnictwa lub upoważnienia do podejmowania rozmów, działań w celu zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) osoby ubezpieczające się dobrowolnie  (wymienione poniżej) nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ostatni okres ubezpieczenia zdrowotnego ponieważ niezależnie od długości przerwy w ubezpieczeniu nie mają one naliczanej opłaty dodatkowej. Do tej grupy osób należą m.in.:

- studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują i zamieszkują w Polsce, absolwenci i stażyści nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA,

- członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA, zamieszkujące w Polce,

- osoby odbywające staż adaptacyjny,

- osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do pojęcia nauki w języku polskim, zamieszkujące w Polsce, nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA.

2.1 Dokumenty, które stanowią podstawę zawarcia umowy dla:
- osoby posiadającej obywatelstwo państwa członkowskiego UE/EFTA niepodlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce oraz w żadnym z krajów UE/EFTA

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • dokument potwierdzający ostatni okres objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (tj. druk ZUS ZWUA, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej, zaświadczenie od płatnika składek, świadectwo pracy, formularz E-104, itp.),
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie RP.

- osoby nieposiadającej obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA

 • dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
 • zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt tolerowany lub zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub wiza w celu wykonywania pracy,
 • numer PESEL (jeśli został nadany),
 • dokument potwierdzający ostatni okres objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium Polski.

- studentów i uczestników studiów doktoranckich nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA

 • dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
 • numer PESEL (jeśli został nadany),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium Polski.

 - członków zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników, nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA

 • dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
 • numer PESEL (jeśli został nadany),
 • zaświadczenie o przynależności do zgromadzenia zakonnego,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie  na terytorium Polski.

- osób odbywających staż adaptacyjny, nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA

 • dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
 • numer PESEL (jeśli został nadany),
 • umowa zobowiązująca do odbycia stażu/ przeszkolenia
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium Polski.

- cudzoziemców - odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim

 • dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
 • numer PESEL (jeśli został nadany),
 • zaświadczenie o odbywaniu kursu,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium Polski.

Osoba, która zawiera umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

Członkiem rodziny są następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;
 • małżonek;
 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ten nie dotyczy cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż adaptacyjny, kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim , a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników.

2.2 Obowiązki ubezpieczonego po podpisaniu umowy:

 • dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na druku ZUS ZZA,
 • dokonanie zgłoszenia wymienionych we wniosku do umowy członków rodziny na druku ZUS ZCNA,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • aktualizowanie wysokości składek zgodnie ze zmieniającą się podstawą.

2.3 Rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może odbyć się:

 • w drodze pisemnego poinformowania Oddziału NFZ o rezygnacji,
 • po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek,
 • z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Polski,
 • z dniem uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Oddziału w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów o koordynacji stwierdzającej właściwość ustawodawstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2.5 Prawa ubezpieczonego po zawarciu umowy:

Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie wraz z członkami rodziny uzyskuje prawo do świadczeń zdrowotnych z dniem określonym w umowie, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

2.6 Dokument ubezpieczenia stanowiący podstawę do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej:
Dowodem ubezpieczenia dla osoby ubezpieczającej się dobrowolnie oraz członków jej rodziny jest umowa wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc. Należy pamiętać, że druki zgłoszenia (ZUS ZZA, ZUS ZCNA) składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią integralną część umowy. Jeden egzemplarz należy zachować dla siebie.

 

3. Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2019r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r. wynosi 9% podstawy wymiaru składki.

2019 r.

styczeń, luty, marzec

kwiecień, maj czerwiec

lipiec, sierpień, wrzesień

październik, listopad, grudzień

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie

5 071,41 zł

5 015,03 zł

 

 

Wysokość miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

456,43 zł

451,35 zł

 

 

Podstawa składki dla studentów  obcokrajowców

620,00 zł

620,00 zł

 

 

Wysokość miesięcznej składki dla studentów obcokrajowców

55,80 zł

55,80 zł

 

 

 

 

4. Wysokość opłaty dodatkowej

Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie a posiadająca przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym jest zobligowana do uiszczenia jednorazowej opłaty za okres nieskładkowy. Jej wysokość jest uzależniona od długości okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

2019 r.

styczeń, luty, marzec

kwiecień, maj, czerwiec

lipiec, sierpień, wrzesień

październik, listopad, grudzień

20% podstawy wymiaru składki dla osób z przerwą w ubezpieczeniu od 3m-cy do 1 roku

1 014,28 zł

1 003,01 zł

 

 

50% podstawy wymiaru składki dla osób z przerwą w ubezpieczeniu powyżej roku do 2 lat

2 535,71 zł

2 507,52 zł

 

 

100 % podstawy wymiaru składki dla osób z przerwą w ubezpieczeniu powyżej 2 lat do 5 lat

5 071,41 zł

5 015,03 zł

 

 

150% podstawy wymiaru składki dla osób z przerwą w ubezpieczeniu powyżej 5 lat do 10 lat

7 607,12 zł

7 522,55 zł

 

 

200% podstawy wymiaru składki dla osób z przerwą w ubezpieczeniu powyżej 10 lat

10 142,82 zł

10 030,06 zł

 

 

 
 

Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy na numer konta oddziału wojewódzkiego NFZ podany na druku umowy.

W uzasadnionej sytuacji, na wniosek ubezpieczającego się, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne (maksymalnie na 12 rat). Jedynie opłata dotycząca okresu nieubezpieczenia wynosząca 3 miesiące do roku nie może być rozłożona na raty.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS.

Odstąpienie od pobrania opłaty przez NFZ powinno być udokumentowane:

 • trudną sytuacją materialną,
 • warunkami rodzinnymi,
 • sytuacją zdrowotną,
 • innymi okolicznościami wskazującymi na trudną sytuację życiową.

Z dniem określonym w umowie ubezpieczony oraz członkowie rodziny zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.Podstawą korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Pliki do pobrania:

Uwaga! Do otwarcia plików w formacie .pdf niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader 5 (lub nowszy), do pobrania ze strony producenta.

Aktualności