Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego


 

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018.

 

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Gmina Miasto Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Biłgoraj

21 136,00 zł

2

Gmina Miasto Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Biłgoraj

81 504,00 zł

3

Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

Program Polityki Zdrowotnej Miasta Puławy obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

18 856,00 zł

4

Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość

22 920,00 zł

5

Gmina Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia.

8 000,00 zł

6

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat.

 

100 000,00 zł

7

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina.

 

78 400,00 zł

8

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program Profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

 

140 000,00 zł

9

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin.

 

40 000,00 zł

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9),

Dyrektor Lubelskiego  Oddziału Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  w Lublinie zaprasza do składania przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Forma wniosku: postać papierowa

Miejsce składania wniosków: Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin

Termin składania wniosków na rok 2017: 15 marca 2017 r. (w przypadku doręczenia pocztą liczy się data stempla pocztowego)

Termin rozpatrywania wniosków: 15 maja 2017 r.

Termin ogłoszenia na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 29 maja 2017 r.

Wniosek winien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu;
 10. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną  w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 t.j.);
 11. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Wzór wniosku – do pobrania

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.  

Uwaga:

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dn. 1 września 2017 r.

Ogłoszenie o wyborze wniosków 2017

Aktualności