Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Informacja w sprawie realizacji przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ zapisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. Nr 209, poz. 1243), określa zasady obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej, w tym zobowiązuje organ administracji publicznej do określenia formy zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

W stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek ten dotyczy tylko tych sytuacji, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia występuje, jako organ administracji publicznej tj. przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń.

Uprzejmie informuję, że Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach realizacji przepisów ustawy o języku migowym, zapewnia:

 • obsługę osób uprawnionych (tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się),
 • możliwość komunikowania się z osobami uprawnionymi (poprzez osoby przybrane oraz przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych),
 • obsługę zgłoszeń od osób uprawnionych
 • dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, spośród form określonych przez Lubelski Oddział NFZ, jak również ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

Obsługę zapewnia się w:

 1. Siedzibie Lubelskiego Oddziału NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16 i ul. Koryznowej 2D,
 2. Delegaturze Oddziału w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c,
 3. Delegaturze Oddziału w Zamościu, ul. Partyzantów 3,
 4. Delegaturze Oddziału w Chełmie, ul. Ceramiczna 1.

Komunikowanie się osób uprawnionych z Lubelskim Oddziałem NFZ
może odbywać się w następujących formach, poprzez:

 • zgłoszenie osobiste,
 • zgłoszenie pisemne,
 • korzystanie z poczty elektronicznej
  (adres poczty elektronicznej dla osób uprawnionych: uprawnieni@nfz-lublin.pl),
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (numer telefonu kom. 661-881-054),
 • przesyłanie faksów, na numery:
 • Lubelski Oddział NFZ, Lublin, ul. Szkolna 16, fax. 81/ 53-10-528
 • Lubelski Oddział NFZ, Lublin, ul. Koryznowej 2D, fax. 81/ 748-36-57 wew. 165
 • Delegatura w Białej Podlaskiej, fax. 83/344-93-21
 • Delegatura w Zamościu, fax. 84/67-76-421
 • Delegatura w Chełmie, fax. 82/56-22-201
 • elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP), poprzez stronę internetową Oddziału: www.nfz-lublin.pl.
 • stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (www.nfz-lublin.pl),
  w szczególności Biuletyn Informacji Publicznej.

Lubelski Oddział NFZ zapewnia możliwość korzystania przez osobę uprawnioną z usługi wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, wpisanych do rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia tłumaczy.

Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można wnieść do Oddziału bezpośrednio lub poprzez zgłoszenie pisemne, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się dostępnych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ i wymienionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenie wnosi się do:

 1. oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej lub właściwość zgłaszanej sprawy,
 2. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku spraw, dla których właściwy jest Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia lub Centrala NFZ.

Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.

W przypadku braku możliwości podpisania zgłoszenia, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do dostarczenia, po przybyciu do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie wspólnie ustalonym, dokumentu potwierdzającego jej uprawnienie do wniesienia zgłoszenia.

Równocześnie informuję, iż Lubelski Oddział zapewnia obsługę osób uprawnionych i umożliwia komunikowanie się z osobami uprawnionymi poprzez osoby przybrane.

Do pobrania:

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi zgłoszeń osób uprawnionych

Druk zgłoszenia

Zarządzenie Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

Aktualności