Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak załatwić sprawę w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ - Krok po kroku

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. Nr 209, poz. 1243), określa zasady obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej, w tym zobowiązuje organ administracji publicznej do określenia formy zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

W stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek ten dotyczy tylko tych sytuacji, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia występuje, jako organ administracji publicznej tj. przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń.

W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN, należy:

 1. Pobrać i wypełnić druk zgłoszenia do Dyrektora Lubelskiego OW NFZ.
 1. Wypełniony czytelnie druk zgłoszenia można wnieść:
 • osobiście lub pisemnie:

- do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, pokój nr 20,

 20-137 Lublin, ul. Koryznowej 2D, pokój nr 44.

- w Delegaturze w Białej Podlaskiej,

 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c, pokój nr 5.

- w Delegaturze w Zamościu,

 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3, pokój nr 8.

- w Delegaturze w Chełmie,

 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, pokój nr 8.

 • za pomocą faksu na numery:

- Lubelski Oddział NFZ, Lublin, ul. Szkolna 16, fax. 81/ 53-10-528

- Lubelski Oddział NFZ, Lublin, ul. Koryznowej 2D, fax. 81/ 748-36-57 wew. 165

- Delegatura w Białej Podlaskiej, fax. 83/344-93-21

- Delegatura w Zamościu, fax. 84/67-76-421

- Delegatura w Chełmie, fax. 82/56-22-201

 • za pomocą poczty elektronicznej: uprawnieni@nfz-lublin.pl
 • poprzez elektroniczną Skrzynkę Podawczą (e PUAP), poprzez stronę internetową Oddziału: www.nfz-lublin.pl
 1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 1. Termin realizacji świadczenia liczy się od dnia wpłynięcia zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 1. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 1. Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.
 1. W przypadku braku możliwości podpisania zgłoszenia, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do dostarczenia, po przybyciu do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie wspólnie ustalonym, dokumentu potwierdzającego jej uprawnienie do wniesienia zgłoszenia.
 1. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.
 1. Osoba zgłaszająca powiadamiana jest o dacie i godzinie realizacji świadczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, w każdy dostępny sposób.
 1. Osoba zgłaszająca zawiadamiana jest z podaniem uzasadnienia, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, ze wskazaniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 1. Na wniosek osoby uprawnionej udostępnia się w formie wybranej i dostępnej dla niej, dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, z którą związane jest zgłoszenie.

Aktualności