Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Świadczenia profilaktyczne

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Celem realizacji świadczeń jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia określonej populacji, poprzez redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka oraz wczesne wykrywanie.

Świadczenia adresowane są w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka, będących w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z danych świadczeń (także u innych świadczeniodawców).

Świadczenia udzielane są bez skierowania.

Miejsce wykonania: świadczeniodawcy POZ - lekarz do którego zdeklarowany jest pacjent.

W ramach realizacji świadczenia lekarz: przeprowadza wywiad, wypełnia kartę badania profilaktycznego, wykonuje badania biochemiczne krwi (stężenie cholesterolu, poziom glukozy), dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określa współczynnik masy ciała, ocenia czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikuje do odpowiedniej grupy ryzyka oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku rozpoznania choroby układu krążenia lekarz kieruje na dalsze leczenie.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.

Adresatami są osoby dorosłe, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych

Świadczenia (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania, pacjentom znajdującym się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.

Zadaniem pielęgniarki jest dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą.

Miejsce wykonania: świadczeniodawcy POZ - pielęgniarka do której zdeklarowany jest pacjent.

W ramach realizacji świadczenia pielęgniarka przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje pisemną informacje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, informując pacjenta o dalszym postępowaniu.

BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA JASKRY

W ramach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie okulistyka zawartych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ wykonywane są badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry.

Badanie wykonywane jest u osób w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), u których nie przeprowadzono badania w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Badaniem nie mogą być objęci świadczeniobiorcy, u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.

Miejsce wykonania: gabinety okulistyczne wyłonione w konkursie ofert.

Do poradni okulistycznej konieczne jest skierowanie.

Wykaz miejsc udzielania świadczeń

Aktualności