Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Wzory dokumentów uprawniających żołnierzy lub pracowników i weteranów poszkodowanych do koszystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

1) Uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa
w art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia tj. legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

Wzór: „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” (Dz.U.2012.345).

2) Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 24b,
art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia tj.:

a) Legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa
Wzór: „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” (Dz.U.2012.345).

lub

b) Dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej:

Wzór: „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej” (Dz.U.2012.884).

Osoby posiadające uprawnienia określone w art. 44 ustawy, (korzystające z kodu uprawnienia „PO”) są obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 1. lub w pkt 2.b. komunikatu.

Ten sam dokument powinien być okazany w aptece przy realizacji recepty, natomiast osoba realizująca receptę jest obowiązana odnotować na rewersie recepty numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.

Aktualności