Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Zadania realizowane w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy ul. M. Koryznowej 2d

 1. Świadczeniobiorcy:
 • Wydawanie Europejskiej Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego i Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
 • Wydawanie i rejestrowanie formularzy E 106, E 109, E 123,
 • Rejestrowanie formularzy E 121,
 • Wydawanie poświadczeń potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Składanie wniosków na planowe leczenia w krajach UE/EFTA,
 • Zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Potwierdzanie/weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Składanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • Przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu niewłaściwej realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców
 • Uzyskanie informacji na temat udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich kosztach,
 • Zwrot kosztów za leczenie w państwach członkowskich UE/EFTA
 1. Świadczeniodawcy– Apteki:
 • Nadawanie puli numerów recept,
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikacja i zatwierdzanie zbiorczych zestawień zrealizowanych recept  na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne .
 • Zawieranie z podmiotami prowadzącymi apteki /punkty apteczne funkcjonujące na terenie działania Lubelskiego OW NFZ, umów, aneksów do umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
 • Związane z procesem monitorowania realizacji programów lekowych oraz świadczeń chemioterapii, kontrolą merytoryczną dowodów księgowych wynikających z podpisanych umów w zakresie programów lekowych i chemioterapii.
 • Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Aktualności