Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Zgłoszenie studenta jako członka rodziny

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego kształcących się członków rodziny, którzy nie ukończyli 26 roku życia spoczywa na rodzicach. Jeżeli rodzice nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia wówczas zgłoszenia mogą dokonać dziadkowie.

Zgłoszenie studenta przez uczelnię

W przypadku gdy ww. możliwości nie mogą mieć zastosowania lub student ukończył 26 rok życia, wówczas obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przejmuje uczelnia.

Obowiązek zgłoszenia powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia na uczelni oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.

Oznacza to, że warunkiem koniecznym do zgłoszenia studenta przez uczelnię jest złożenie przez niego oświadczenia o tym, że nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z jakiegokolwiek tytułu tj. nie jest zatrudniony na umowę o pracę,  nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, nie pobiera renty rodzinnej czy stypendium sportowego.

Student a umowa o pracę

Należy pamiętać, że student podejmujący zatrudnienie (np. w okresie wakacji) na umowę o pracę nabywa własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym wygasa wcześniejszy tytuł jako członka rodziny. Dlatego po rozpoczęciu pracy student winien zostać wyrejestrowany przez pracodawcę rodzica, a po jej zakończeniu ponownie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, aby posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 1

21 letni student II roku studiów dziennych, zgłoszony jako członek rodziny przy ojcu, otrzymał propozycję pracy na umowę o pracę w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 30 września 2015r. Po podpisaniu umowy i podjęciu zatrudnienia został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jako pracownik. Zatem z dniem 1 sierpnia 2015r. wygasł tytuł członka rodziny. Ojciec jako główny ubezpieczony winien poinformować o tym fakcie pracodawcę, który dokona wyrejestrowania studenta w ZUS.

Niezwłocznie po zakończeniu umowy o pracę przez kształcącego się syna, zatrudniony ojciec ma obowiązek ponownie zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponieważ zgłoszeń nie dokonuje osobiście informuje pracodawcę o członku rodziny, który podlega zgłoszeniu od 1 października 2015r.

Student a umowa zlecenia

Umowa zlecenia to dosyć elastyczna formą zatrudnienia dająca dużą swobodę w kształtowaniu jej treści i czasu obowiązywania. Jest ona chętnie zawierana przez pracodawców ze studentami.

Zleceniobiorca będący studentem nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu do czasu ukończenia 26 lat. Dla zleceniodawcy nie ma znaczenia czy dana osoba jest studentem studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, jak również czy uczelnia jest placówką państwową, czy też prywatną.  W związku z tym, zatrudniając ucznia lub studenta do 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia, nie zgłasza się go do ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji do ubezpieczenia zdrowotnego.

Za studenta należy uważać również osobę, która studia odbywa za granicą. Nie ma również znaczenia obywatelstwo studenta.

Przykład 2

24 letni student studiów zaocznych, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przy matce podejmuje pracę na umowę zlecenia w okresie od 15 listopada 2015r. do 15 grudnia 2015r. Przed zawarciem umowy winien jednoznacznie poinformować zleceniodawcę o posiadanym statusie studenta. Wówczas pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Co za tym idzie student nadal pozostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego  jako członek rodziny przy ubezpieczeniu matki.     

Student w okresie odbywania stażu na uczelni

Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (przed zdobyciem tytułu zawodowego) może na zasadach określonych w statucie uczelni odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego (po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego). Wówczas ze środków własnych uczelni, student może otrzymywać wynagrodzenie w formie stypendium. Stypendium wypłacane jest na zasadach uregulowanych w statucie uczelni.

W przypadku, gdy student nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu innego niż staż (tj. nie pracuje, nie pobiera renty rodzinnej) wówczas zgłaszany jest do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię. Status członka rodziny nie zwalnia stażysty z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

 Przykład 3

25 letnia studentka jednolitych studiów magisterskich zgłoszona jest do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez zarejestrowanego w urzędzie pracy  ojca. W ostatnim semestrze nauki została przyjęta na 2 miesięczny staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. W okresie od 1 maja 2015r. do 30 czerwca 2015r. uczelnia będzie wypłacała studentce  stypendium. W tej sytuacji ojciec zobowiązany jest poinformować Urząd Pracy o konieczności wyrejestrowania córki z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 1 maja 2015r., a po zakończeniu stażu dokonać ponownego zgłoszenia (jeżeli córka nadal posiada status studenta).  Oznacza to tym samym, że pomimo spełniania przez stażystę warunków do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny osoby ubezpieczonej, pierwszeństwo przysługuje zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię wypłacającą stypendium.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.

Przykład 4

Student I roku studiów dziennych, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez dziadka został skreślony z listy studentów z dniem 28 lutego 2015r. Z dniem 1 marca 2015r. dziadek ma obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia zdrowotnego poprzez poinformowanie o powyższym płatnika swoich składek. Studentowi począwszy od 1 marca 2015r. przysługują 4 miesiące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.   

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Karol Tarkowski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 5 pkt 3, art. 66 ust. 1 pkt 20 i 24a, art. 67 ust. 3 i 5, art. 73 ust. 4, art. 74, art. 77 ust. 3.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r., poz 572 z późn. zm.) art. 191.

Ulotka: Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ

Aktualności