Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Skargi i wnioski

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatruje skargi dotyczące realizacji umów przez świadczeniodawców, z którymi zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Funduszu.

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą
w Lublinie lub do Delegatur Oddziału: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Uwaga! Skargi nie mogą być przyjmowane telefonicznie.

Lublin:

 • osobiście, ul. Koryznowej 2d, /Sekcja Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, /pok. 27/, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 - 15.30.
 • pisemnie, na adres: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16,
 • email: info(małpa)nfz-lublin.pl
 • zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (81) 53-10-650

 oraz w Delegaturach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Biała Podlaska:

 • osobiście, ul. Warszawska 12 c, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.30,
 • pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą
  w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 c,
 • zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (83) 34-49-326.

 Chełm:

 • osobiście, ul. Ceramiczna 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.30,
 • pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą
  w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1,
 • zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (82) 56-22-210.

Zamość:

 • osobiście, ul. Partyzantów 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.30,
 • pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą
  w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3,
 • zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (84) 67-76-406.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Oddziale odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 33/ 2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z późn. zm. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w szczególności §7 i §8 zarządzenia.

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.

2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.

3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 Do zarządzenia.

4. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.

5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.

6. Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

§ 8.

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (…).

3. Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

4. W przypadku, gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Fundusz występuje o ujawnienie nazwiska i adresu do wnoszącego skargę, o którym mowa w ust. 3.

5. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

 

Pacjent może także złożyć skargę do poniżej wymienionych instytucji,

w zakresie zastrzeżeń dotyczących sposobu leczenia/ pielęgnacji. Skargi w takich sprawach należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta, adres:
  01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46, Bezpłatna Infolinia, tel.: 800 190 590;
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarskiej,
  w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej, adres: 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. (81) 536 04 76;
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej, adres: 20-400 Lublin, ul. Czechowska 3D, tel. (81) 536 67 67;
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, infolinia 606 950 000 (czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 13.00).

 

Ważne: Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy i pielęgniarki w procesie leczenia.

 

Analizy Skarg i Wniosków za lata 2010-2017

Analizy Skarg i Wniosków za rok 2018